รายละเอียด  
การกำกับดูแลการโฆษณาเครื่องสำอางใช้บทบัญญัติของ พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 เป็นหลัก พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาไว้ ดังนี้
มาตรา 37
ให้นำบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา มาใช้บังคับแก่การโฆษณาเครื่องสำอางโดยอนุโลม โดยให้ถือว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรี และให้ถือว่าอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่องสำอาง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้กำหนดนิยามที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาไว้ ดังนี้
• โฆษณา หมายถึง การกระทำการไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ทางการค้า
• ผู้บริโภค หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอ หรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้า หรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
• ผู้ประกอบธุรกิจ หมายถึง ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย หรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้า หรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย
มาตรา 22
การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อความดังกล่าวนั้น จะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือลักษณะของสินค้าหรือบริการ ตลอดจนการส่งมอบ การจัดหา หรือการใช้สินค้าหรือบริการ
ข้อความดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค หรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม
• ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
• ข้อความที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ ไม่ว่าจะกระทำโดยใช้หรืออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง หรือไม่ก็ตาม
• ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมายหรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ
• ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยก หรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน
• ข้อความอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาที่บุคคลทั่วไปสามารถรู้ได้ว่า เป็นข้อความที่ไม่อาจเป็นความจริงได้โดยแน่แท้ ไม่เป็นข้อความที่ต้องห้ามในการโฆษณาตาม (1)
มาตรา 23
การโฆษณาจะต้องไม่กระทำด้วยวิธีการอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ หรืออันอาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 27
ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่าการโฆษณาใด ฝ่าฝืนมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 (1) หรือมาตรา 25 ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจออกคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
• ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา
• ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา
• ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา
• ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากำหนด
ในการออกคำสั่งตาม (4) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้บริโภค ประกอบกับความสุจริตใจในการกระทำของผู้กระทำการโฆษณา
มาตรา 28
ในกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีเหตุอันควรสงสัยว่า
• ข้อความใดที่ใช้ในการโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินความจริงตามมาตรา 22 วรรคสอง (1) ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้กระทำการโฆษณาพิสูจน์เพื่อแสดงความจริงได้
• ในกรณีที่ผู้กระทำการโฆษณาอ้างรายงานทางวิชาการ ผลการวิจัย สถิติการรับรองของสถาบัน หรือบุคคลอื่นใด หรือยืนยันข้อเท็จจริงอันใดอันหนึ่งในการโฆษณา
• ถ้าผู้กระทำการโฆษณาไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเป็นความจริงตามที่กล่าวอ้าง ให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณามีอำนาจออกคำสั่งตามมาตรา 27 ได้ และให้ถือว่าผู้กระทำการโฆษณารู้ หรือควรรู้ได้ว่าข้อความนั้นเป็นความเท็จ
มาตรา 29
ผู้ประกอบธุรกิจผู้ใดสงสัยว่าการโฆษณาของตนจะเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ประกอบธุรกิจผู้นั้นอาจขอให้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนั้นก่อนทำการโฆษณาได้ ในกรณีนี้คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะต้องให้ความเห็น และแจ้งให้ผู้ขอทราบ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาได้รับคำขอ ถ้าไม่แจ้งภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาให้ความเห็นชอบแล้ว
การขอความเห็นและค่าป่วยการในการให้ความเห็นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณากำหนด ค่าป่วยการที่ได้รับให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
การให้ความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการตัดอำนาจของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่จะพิจารณาวินิจฉัยใหม่เป็นอย่างอื่นเมื่อมีเหตุอันสมควร
การใดที่ได้กระทำไปตามความเห็นของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาที่ให้ตามวรรคหนึ่ง มิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดทางอาญา รายละเอียดเกี่ยวกับการขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง ปรากฏอยู่ใน
• ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การขอความเห็น และค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณา พ.ศ. 2536
• ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการพิจารณาข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเครื่องสำอาง และแนวทางในการแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ หรือสนับสนุนข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเครื่องสำอาง
บทกำหนดโทษเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ 2522 มีบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการโฆษณา ดังนี้
มาตรา 47
ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้ หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกระทำผิดซ้ำอีก ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 48
ผู้ใดโฆษณาโดยใช้ข้อความตามมาตรา 22(3) หรือ(4) หรือข้อความตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 22 (5) หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตามมาตรา23 มาตรา 24 มาตรา 25 หรือมาตรา 26 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 49
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาซึ่งสั่งตามมาตรา 27 หรือมาตรา 28 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 50
ถ้าการกระทำตามมาตรา 47 มาตรา 48 หรือมาตรา 49 เป็นการกระทำของเจ้าของสื่อโฆษณา หรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ผู้กระทำต้องระวางโทษเพียงกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น
มาตรา 51
ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 หรือมาตรา 50 เป็นความผิดต่อเนื่อง ผู้กระทำต้องระวางโทษปรับวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือไม่เกินสองเท่าของค่าใช้จ่ายที่ใช้สำหรับการโฆษณานั้น ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

ที่มาจาก http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/cosmetic/cosmetic/dat/cosmetic.htm


http://www.welovebabyface.com

http://www.morchulapremium.com
http://www.cosmeticsbrandbuilding.com

 

Comment

Comment:

Tweet

#33 By (94.140.213.234|94.140.213.234) on 2014-09-13 23:21

#32 By (94.140.213.234|94.140.213.234) on 2014-09-13 23:20

#31 By (94.140.213.234|94.140.213.234) on 2014-09-13 23:19

#30 By (197.254.192.20|178.63.0.194, 197.254.192.20) on 2014-07-28 01:12

#29 By (197.254.192.20|178.63.0.194, 197.254.192.20) on 2014-07-28 01:12

#28 By (197.254.192.20|178.63.0.194, 197.254.192.20) on 2014-07-28 01:11

#27 By (147.52.9.2|148.251.92.48, 147.52.9.2) on 2014-07-20 17:39

#26 By (147.52.9.2|148.251.92.48, 147.52.9.2) on 2014-07-20 17:38

#25 By (147.52.9.2|148.251.92.48, 147.52.9.2) on 2014-07-20 17:38

#24 By (179.181.38.19|148.251.91.38, 179.181.38.19) on 2014-06-30 21:17

Hey very nice website!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I'll bookmark your website and take the feeds alsoI'm happy to find numerous useful information here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . . dfcefeddeedkcded

#23 By (88.14.43.61|88.14.43.61) on 2014-05-08 05:50

rdfdenpsdivmb, <a href="http://www.vanessa-hudgensonline.com/">Cialis</a>, HLNeZxR, Generic Cialis, awWPUhP, http://www.vanessa-hudgensonline.com/ Cialis, vUonwNJ, <a href="http://www.truepenisenhancer.com/">vigrx</a>, rVoJDib, vigrx, idcddkH, http://www.truepenisenhancer.com/ vigrx, soBgQFJ, <a href="http://amahouston.net/page/2/">Levitra clinical data</a>, dUqNBNA, Levitra pen, CGZgOSa, http://amahouston.net/page/2/ Levitra for women, gHFpZhr, <a href="http://www.vanessa-hudgensonline.com/gallery.htm">Order levitra</a>, vJpswml, Levitra, AELTcKe, http://www.vanessa-hudgensonline.com/gallery.htm Which works better for women, cialis, levitra or viagra, PshwiZm, <a href="http://onsaleelectroniccigarettes.com/">Prado electronic cigarettes</a>, csLklOw, Pure electronic cigarette, XcVDSrL, http://onsaleelectroniccigarettes.com/ Electronic cigarettes complaints, mYPIDSP, <a href="http://xn--5dbhi.net/">Cialis professional</a>, RPvNXEY, Cialis, vvYPpQd, http://xn--5dbhi.net/ Order generic cialis, GKBaBDe.

#22 By hxhqupue (173.44.37.226|173.44.37.226) on 2014-01-15 14:25

Very nice site!

#21 By erettepp (174.218.250.32, 199.167.148.94) on 2013-08-05 01:50

Hello! daceake interesting daceake site! I'm really like it! Very, very daceake good!

#20 By wtueeeip (44.192.14.77, 199.167.148.90) on 2013-08-05 01:49

Very nice site!

#19 By ywprurew (99.81.32.129, 199.167.148.94) on 2013-08-05 01:49

Hello! fckcbkb interesting fckcbkb site! I'm really like it! Very, very fckcbkb good!

#18 By uypiteeu (33.204.49.130, 199.167.148.90) on 2013-08-05 01:49

hey buddy, this is a very fascinating write-up dating sites <a href="http://www.freedatingsites24.com" title="dating sites">dating sites</a>

#17 By dating sites (198.245.63.133) on 2013-07-18 00:33

PeTBSs <a href="http://axnrcustgqtv.com/">axnrcustgqtv</a>, mdbuufmskrsv, [link=http://wxopjvyfalpk.com/]wxopjvyfalpk[/link], http://kvhmjesfqjbn.com/

#16 By YWpXhaliCj (103.7.57.18|46.118.117.146) on 2013-02-26 07:13

buy propecia - propecia

#15 By vSDeGAFhcALiXDn (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-20 16:52

order generic propecia - buy propecia

#14 By ixFpRprAVx (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-20 16:44

generic meridia online - meridia online

#13 By tzlEAtFCJtA (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-07 08:21

buy valium 5mg - valium buy

#12 By ckeFLqgAeXBZxDuAY (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-06 22:50

valium online - buy valium 5mg

#11 By KENqxNXzuVyBsJB (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-06 22:47

diazepam - valium no prescription

#10 By aITvgqVOiWHfuaVcTK (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-06 22:45

buy valium without prescriptions - buy valium 10mg

#9 By fyXjNPLhXqoy (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-06 22:38

klonopin online - klonopin generic

#8 By tqcVIEYNT (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-06 20:50

klonopin buy - generic klonopin online

#7 By yNoNYyfqp (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-06 20:49

accutane generic - buy accutane

#6 By XJRZQPmOVU (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-03 04:29

accutane - order accutane

#5 By TfVFmXjjPRR (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-03 04:25

accutane buy - accutane buy

#4 By KdfqQFZMHFJiNnk (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-03 04:15

generic accutane online - accutane online

#3 By cItsSxDlYVqHpeiXNs (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-02 05:28

accutane buy - accutane buy

#2 By mlSESDCRrTW (103.7.57.18|46.119.115.22) on 2012-07-02 05:21

That is good.open-mounthed smile open-mounthed smile

#1 By เครื่องสำอาง (171.96.25.247) on 2012-04-04 13:10